Temple Events and Schedule

Classes:

Event Name
Shloka
Shloka Class
Every Sunday 5:30 PM - 6:30 PM

Upcoming Events:

Event Name
Hanuman 8/21/2018 7 PM - 8/21/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
- 8/24/2018 6 AM - 8/24/2018 8:30 PM
- 6:00 AM - Sri Sukta Samputikarana Homam & 7:00 PM - Samuhika Varalakshmi Vratam
Varalakshmi 8/24/2018 7 PM - 8/24/2018 8:30 PM
Varalakshmi Vratham
Sravana 8/25/2018 6 AM - 8/25/2018 8:30 PM
Sravana Pournima - Satyanarayana swamy vratham & Sri Vishnu sahasranama Homam
6:00 A.M - 10.A.M - Rigveda & Yajurveda upakarma(Avani avitam/Janjayala Pournima)
1st Batch - 6:00 AM - 7:00 AM
2nd Batch - 7:00 AM - 8:00 AM
3rd Batch - 8:00 A.M - 9:00 A.M
4th Batch - 9:00 A.M - 10 A.M
10:30 - AM - 11:30 AM - Hayagriva Homam
5:00 PM - 7:30 PM - Samuhika Satyanarayana Swami Vratham & Rakshabandhanam to Swami
Sri 8/31/2018 7 PM - 8/31/2018 8:30 PM
Sri Sukta Samputikarana Homam
Mahabhishekam 9/1/2018 10:30 AM - 9/1/2018 1 PM
Mahabhishekam (Lord Venkateshwara Swamy )
Sri 9/3/2018 6:30 PM - 9/3/2018 8:30 PM
Sri Krishna Janmashtami - Sri Krishna Abhishekam , Unjal Seva and Utti
Hanuman 9/4/2018 7 PM - 9/4/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Mahalakshmi 9/7/2018 7 PM - 9/7/2018 8:30 PM
Mahalakshmi Abhishekam
Sri 9/7/2018 7 PM - 9/7/2018 8:30 PM
Sri Sukta Samputikarana Homam & Maha poornahuthi
Sri 9/8/2018 10:30 AM - 9/8/2018 11:59 AM
Sri Srinivasa Kalyanam
Chakrasnanam 9/8/2018 12 AM - 9/8/2018 8:30 PM
Chakrasnanam
Hanuman 9/11/2018 7 PM - 9/11/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Vinayaka 9/12/2018 7 PM - 9/12/2018 9 PM
Vinayaka Chathurthi
Mahalakshmi 9/14/2018 7 PM - 9/14/2018 8:30 PM
Mahalakshmi Abhishekam
Sudharshana 9/15/2018 10:30 AM - 9/15/2018 11:59 AM
Sudharshana Homam
Hanuman 9/18/2018 7 PM - 9/18/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Mahalakshmi 9/21/2018 10 AM - 9/21/2018 11 AM
Mahalakshmi Abhishekam
Sri 9/22/2018 10:30 AM - 9/22/2018 11:59 AM
Sri Vishnu sahasranama Homam
Samuhika 9/24/2018 7 PM - 9/24/2018 8:30 PM
Samuhika Satyanarayana Vratham
Hanuman 9/25/2018 7 PM - 9/25/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Mahalakshmi 9/28/2018 7 PM - 9/28/2018 8:30 PM
Mahalakshmi Abhishekam
Hanuman 10/2/2018 7 PM - 10/2/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Mahalakshmi 10/5/2018 7 PM - 10/5/2018 8:30 PM
Mahalakshmi Abhishekam
Mahabhishekam 10/6/2018 10:30 AM - 10/6/2018 1 PM
Mahabhishekam (Lord Venkateshwara Swamy )
Hanuman 10/9/2018 7 PM - 10/9/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Mahalakshmi 10/12/2018 7 PM - 10/12/2018 8:30 PM
Mahalakshmi Abhishekam
Sri 10/13/2018 10:30 AM - 10/13/2018 12 AM
Sri Srinivasa Kalyanam
Hanuman 10/16/2018 7 PM - 10/16/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Vijayadhashami 10/18/2018 7 PM - 10/18/2018 8:30 PM
Vijayadhashami
Mahalakshmi 10/19/2018 7 PM - 10/19/2018 8:30 PM
Mahalakshmi Abhishekam
Sudharshana 10/20/2018 10:30 AM - 10/20/2018 11:59 AM
Sudharshana Homam
Hanuman 10/23/2018 7 PM - 10/23/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Samuhika 10/24/2018 7 PM - 10/24/2018 8:30 PM
Samuhika Satyanarayana Vratham
Mahalakshmi 10/26/2018 10 AM - 10/26/2018 11 AM
Mahalakshmi Abhishekam
Sri 10/27/2018 10:30 AM - 10/27/2018 11:59 AM
Sri Vishnu sahasranama Homam
Hanuman 10/30/2018 7 PM - 10/30/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Mahalakshmi 11/2/2018 7 PM - 11/2/2018 8:30 PM
Mahalakshmi Abhishekam
Mahabhishekam 11/3/2018 10:30 AM - 11/3/2018 1 PM
Mahabhishekam (Lord Venkateshwara Swamy )
Hanuman 11/6/2018 10:30 AM - 11/6/2018 11:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Deepavali 11/6/2018 7 PM - 11/6/2018 8:30 PM
Deepavali
Naraka 11/6/2018 7 PM - 11/6/2018 8:30 PM
Naraka Chathurdashi
Mahalakshmi 11/9/2018 7 PM - 11/9/2018 8:30 PM
Mahalakshmi Abhishekam
Sri 11/10/2018 10:30 AM - 11/10/2018 11:59 AM
Sri Srinivasa Kalyanam
Naga 11/11/2018 10:30 AM - 11/11/2018 11:59 AM
Naga Chathurthi
Hanuman 11/13/2018 7 PM - 11/13/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Mahalakshmi 11/16/2018 7 PM - 11/16/2018 8:30 PM
Mahalakshmi Abhishekam
Sudharshana 11/17/2018 10:30 AM - 11/17/2018 11:59 AM
Sudharshana Homam
Sksheerabdhi 11/19/2018 10:30 AM - 11/19/2018 11:59 AM
Sksheerabdhi Dwadashi - Sri Tulasi Kalyanam
Hanuman 11/20/2018 7 PM - 11/20/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Samuhika 11/22/2018 7 PM - 11/22/2018 8:30 PM
Samuhika Satyanarayana Vratham
Mahalakshmi 11/23/2018 10 AM - 11/23/2018 11 AM
Mahalakshmi Abhishekam
Sri 11/24/2018 10:30 AM - 11/24/2018 11:59 AM
Sri Vishnu sahasranama Homam
Hanuman 11/27/2018 7 PM - 11/27/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Mahalakshmi 11/30/2018 10 AM - 11/30/2018 11 AM
Mahalakshmi Abhishekam
Mahabhishekam 12/1/2018 10:30 AM - 12/1/2018 1 PM
Mahabhishekam (Lord Venkateshwara Swamy )
Hanuman 12/4/2018 10:30 AM - 12/4/2018 11:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Mahalakshmi 12/7/2018 7 PM - 12/7/2018 8:30 PM
Mahalakshmi Abhishekam
Sri 12/8/2018 10:30 AM - 12/8/2018 11:59 AM
Sri Srinivasa Kalyanam
Hanuman 12/11/2018 7 PM - 12/11/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Mahalakshmi 12/14/2018 7 PM - 12/14/2018 8:30 PM
Mahalakshmi Abhishekam
Sudharshana 12/15/2018 10:30 AM - 12/15/2018 11:59 AM
Sudharshana Homam
Hanuman 12/18/2018 7 PM - 12/18/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Mahalakshmi 12/21/2018 10 AM - 12/21/2018 11 AM
Mahalakshmi Abhishekam
Sri 12/22/2018 10:30 AM - 12/22/2018 11:59 AM
Sri Vishnu sahasranama Homam
Samuhika 12/22/2018 7 PM - 12/22/2018 8:30 PM
Samuhika Satyanarayana Vratham
Hanuman 12/25/2018 7 PM - 12/25/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Mahalakshmi 12/28/2018 10 AM - 12/28/2018 11 AM
Mahalakshmi Abhishekam